Missie

Missie en visie

 

Missie


Furia is een onafhankelijke feministische denk- en doetank die gelijkheid, zelfbeschikking en solidariteit centraal zet.Figuur 4

Furia koppelt kritische reflectie aan concrete actie en streeft naar een solidaire en inclusieve samenleving zonder ongelijkheid en discriminatie. Furia vertrekt vanuit de reële levens van mensen en neemt in haar analyses en acties de perspectieven van zoveel mogelijk v/m/x mee. Furia heeft daarbij aandacht voor de verschillende deelidentiteiten van mensen (kruispuntdenken), dus niet alleen voor sekse/gender, maar ook voor klasse, handicap, etniciteit, leeftijd, seksuele oriëntatie enzovoort. Die deelaspecten van je identiteit bepalen immers voor een groot deel je (machts)positie. Furia wil met haar activiteiten en acties de samenleving in beweging brengen. Daarom mengt ze zich in het maatschappelijke debat en formuleert ze beleidseisen. 

Furia laat het niet bij woorden en wil een verschil maken in de levens van individuele mensen en hun omgeving. Dit doet Furia door mensen met elkaar te verbinden, hen te inspireren en handvatten aan te reiken om in hun eigen context te werken aan een gelijke wereld zonder stereotypen, vooroordelen en discriminatie. Bij Furia vindt iedereen die begaan is met sociale ongelijkheid, stereotypen, discriminatie... een plaats om samen te discussiëren, te netwerken en over te gaan tot actie.

Visie

Gelijkheid, zelfbeschikking en solidariteit schragen het feminisme dat Furia voorstaat.

Het ideaal van gelijkheid voedt Furia's inzet voor een kansrijke samenleving zonder discriminatie of armoede. Een kansrijke samenleving voor iedereen, ongeacht sekse, genderexpressie, handicap, sociaal economische positie, etnisch-culturele achtergrond, geloof of levensovertuiging, seksuele oriëntatie, gezondheid, leeftijd...

Zelfbeschikking  ligt aan de basis van de boodschap dat vrouwen zélf moeten kunnen beslissen hoe ze leven: hoe ze werken, wie ze liefhebben, of en wanneer ze kinderen krijgen, hoe ze zich kleden... en dat die keuzes niet mogen worden afgestraft. 

Vanuit een solidaire basishouding heeft Furia actief aandacht voor verschillende vormen van ongelijkheid, niet enkel op het vlak van gender maar ook op basis van sociaal-economische positie, seksuele oriëntatie, etnisch-culturele achtergrond … en vormen van meervoudige ongelijkheid. Furia ondersteunt de strijd tegen racisme, sociale ongelijkheid, homo- en transfobie ... met respect voor het gegeven dat elke groep een eigen strijd te voeren heeft.

 

Lees meer...

De centrale Furia-principes van gelijkheid, zelfbeschikking en solidariteit vormen de leidraad voor de visieontwikkeling rond thema’s als geweld, werk, zorg, abortus, stereotypen, de hoofddoek enz. Furia vertrekt daarbij vanuit een kruispuntperspectief (je bent bijvoorbeeld vrouw, van Turkse origine, hoogopgeleid en hetero en die factoren samen beïnvloeden je maatschappelijke positie).

Voor Furia is emancipatie een voortdurend proces dat per definitie meerstemmig wordt ingevuld. Dé vrouw (of man) bestaat niet, dé (vrouwen)emancipatie of hét feminisme al evenmin.

Het persoonlijke is voor Furia politiek. Niet enkel zaken die in de publieke ruimte gebeuren en waar traditioneel beleid rond wordt gemaakt zijn voor Furia relevant, ook de ervaringen van mensen (v/x/m) en de ongelijkheden die zij aan den lijve ervaren. Furia neemt deze ervaringen als vertrekpunt voor een brede waaier van activiteiten en neemt ze mee in haar visieontwikkeling. Ze legt bij dat alles steeds de link naar structurele mechanismen van ongelijkheid en uitsluiting en integreert gefundeerde en wetenschappelijke inzichten uit onder meer genderstudies.

Furia wil zowel stereotiepe en discriminerende ideeën tackelen als structurele oplossingen formuleren om de bestaande discriminaties en ongelijkheden tussen mensen weg te werken. Furia concretiseert dit met een gediversifieerde werking waarvan de verschillende luiken elkaar voeden: een sterke bottom-up werking met inclusieve, persoonlijke en laagdrempelige activiteiten op maat van een breed publiek; positioneringen in het publieke debat; aanspreken van beleidsmakers; acties in de publieke ruimte; het activeren van vrijwilligers; samenwerkingen met en consultaties van allerhande organisaties en individuen. Een goed voorbeeld van deze verknoopte werking is de jaarlijkse Vrouwendag die Furia sinds 1972 organiseert. Dat is een feministisch event dat elk jaar een andere stad aandoet, van onderuit groeit (lokaal platform van mensen in hun vrije tijd), een heel diverse groep van niet-professionele bezoek.st.ers een inspirerend programma biedt, andere middenveldorganisaties én hun doelpublieken betrekt; gepaard gaat met een visietekst en eisenpakket en mee rust op de vrijwilligerswerking van de organisatie.

Illustratie door Ysatis Rivart in opdracht van Grafik.

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF

Na het invullen van dit formulier ontvangt u van ons nieuwsupdates en informatie over onze activiteiten zonder verdere verplichtingen. U kan zich steeds uitschrijven via een link onderaan elke e-mail die u van ons ontvangt.

FURIA OP FACEBOOK

               Vlaanderen verbeelding werkt vol zwart